Specialities

Ready to bake

Chocolate Twist with Custard Cream

134500900314 - 3.2 Oz
Ready to bake

Multigrain Croissant

115570800214 - 2.8 Oz
Ready to bake

Mix Mini Viennoiserie

199510300314 - 0.9 Oz
Ready to bake

Mix Mini Croissants (Multigrain, Plain & Pretzel)

199500250114 - 0.9 Oz